תקנון

תקנון שימוש באתר oz capsule collection

מבוא

אתר oz capsule collection (להלן: “האתר“) הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת עוז ייצור ושיווק 

ע.מ 209424902

 שכתובת משרדה הרשום היא ברח’ ברבור עין שריד 

פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: “פעולה“).

הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע באתר על ידי “המשתמש”, כהגדרתו להלן.

תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין עוז ייצור ושיווק, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמה של המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלה.

לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (“ההורים“) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

תנאים כלליים

מובהר כי עוז ייצור ושיווק  רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

עוז ייצור ושיווק שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת על-ידי עוז ייצור ושיווק ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו לצורך פרשנות התקנון.

שירותים המוצעים באתר

אתר oz capsule collection מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

 

1.

גלישה ועיון בתכנים שונים. רכישת מוצרים ו/או שירותים. שיתוף ושליחת מוצרים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא”ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות. מתן משוב ו/או תגובות למוצרים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של המותג oz capsule collection מובהר כי עוז ייצור ושיווק רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, אם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב. תיוג מוצר או פריט שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות. הרשמה לדיוור (קבלת מידע תוכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).

מובהר כי עוז ייצור ושיווק אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, ועוז ייצור ושיווק תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי עוז ייצור ושיווק  רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף החברה בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: “התוכן“), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של עוז ייצור ושיווק ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, שהוא נותן לעוז ייצור ושיווק את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב שעוז ייצור ושיווק  תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשהו. זכות זו של עוז ייצור ושיווק תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת תכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי לעוז ייצור ושיווק מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של עוז ייצור ושיווק  ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של עוז ייצור ושיווק בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.

הרכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת מוצרים מבין המוצרים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את המוצר או השירות, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל מוצר או שירות המוצע באתר יוצג “דף מוצר” בו יופיעו פרטי המוצר או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן “דף מוצר“). עוז ייצור ושיווק  רשאית לעדכן את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או להחסיר מוצרים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המוצר מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו הבדלים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי המוצרים לבין המוצרים בפועל. שינויים אלה נובעים, בין השאר, מן העובדה כי המוצרים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל עוז ייצור ושיווק  להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה“).

מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לעוז ייצור ושיווק עקב  שיבוש בהפעלת האתר. כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע עוז ייצור ושיווק בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה שההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: “המוצרים“.

תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר עוז ייצור ושיווק  תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין עוז ייצור ושיווק. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של מוצר אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה עוז ייצור ושיווק רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד עוז ייצור ושיווק ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. עוז ייצור ושיווק שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים בכל הזמנה.

ההזמנה תרשם במחשבי עוז ייצור ושיווק  וניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה בקישור “החשבון שלי” שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 72 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר.

יובהר ויודגש, כי משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת של עוז ייצור ושיווק אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא”ל כדי לחייב את עוז ייצור ושיווק. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של עוז ייצור ושיווק הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

אספקת המוצר

המשתמש רשאי לבחור באספקת המוצרים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו באמצעות שליח או באמצעות איסוף עצמי. 

משלוחים והחזרות

 

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של עוז ייצור ושיווק בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של עוז ייצור ושיווק מראש בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה.כל התוכן המילולי, אייקונים כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו’ב, לכל מטרה אחרת.

 

 

אופן המשלוח

אפשר לקבל את המשלוח שלנו בשתי דרכים שונות, וכולן בחינם:

 

  1. שליח עד הבית 
  2. איסוף עצמי – מהסטודיו של עוז ייצור ושיווק ממושב עין שריד בתיאום מראש 

 

 

זמני המשלוח

ההזמנות שלנו מגיעות בטווח של עד 10 ימי עסקים ממועד הרכישה 

(לא כולל יום ההזמנה, סופי שבוע, ערבי חג וחג)

בישובים מרוחקים ובישובים מעבר לקו הירוק זמן האספקה עלול להיות מעט ארוך יותר.

בעת חגים או מבצעים מיוחדים זמן האספקה עלול להתארך מעט מעבר לרגיל.

שינוי בכתובת המשלוח, במידה ויתאפשר יגרום לדחייה של  עד שני ימי עסקים באספקתו.

 

אם בחרת באיסוף עצמי ההזמנה עד 4 ימי עסקים 

נשלח הודעת SMS כשתהיה מוכנה 

 

שליח עד הבית 

משלוח עד הבית עד 10 ימי עסקים מיום ביצוע הרכישה.  השליח יוצר קשר ביום ההגעה.

 

 

 International shipments
We ship internationally with DHL
An order in the amount of up to 350 ILS will be charged for the full amount of shipping 150 NIS
Order over 350 ILS free shipping

In case of return, you can send back the shipment according to dhl company price list and receive refund according to the website terms 

 

החלפות והחזרות

 

תנאים להחלפה והחזרה של פריטים 

ניתן להחליף או להחזיר מוצר שנרכש באתר, תוך 14 ימים ממועד קבלת המשלוח. 

במידה ומדובר בפריט בסייל/ הנחה מיוחדת/קוד קופון וכו'...

 ניתן להחליף את המוצר תוך 7 ימים בלבד ממועד קבלת המשלוח.

 

ניתן להחזיר או להחליף מוצרים שלא נעשה בהם כל שימוש עם האטיקט וצירוף חשבונית קנייה. 

 

החזרה שתעמוד בכל תנאי ההחזרה תאפשר לך לקבל החזר כספי מלא או זיכוי לרכישה נוספת באתר 

 

החזר כספי יבוצע באמצעות הכרטיס ששולם באתר בתוך 14 ימים ממועד קבלת הפריט חזרה אלינו.

ביטול עיסקה:

 "ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"

אופן ההחזרה וההחלפה 

ברשותך שני אפשרויות להחזרת המוצר:

אם הפריט שהגיע אינו במידה שלך או שאינו מתאים לך 

ניתן להחליפו בקלות בתאום טלפוני בלבד  בווצאפ 054-7779091

  1. להגיע לעין שריד
  2. באמצעות חברת המשלוחים שלנו ותוך 10 ימי עסקים – השליח יגיע עם מוצר חדש 

ואוסף במעמד זה את הישן  ההחלפה לכל עסקה  בעלות של 60 שקלים

יש להכניס את המוצר לשקית ולסגור בדבק.

שאלות נוספות ניתן בטלפון בווצאפ 054-7779091

במייל; ozcapsule18@gmail.com